Splošne pravice in obveznosti strank

Stranki, na kateri se splošne pravice in obveznosti nanašajo, sta izvajalec in naročnik, pri čemer je izvajalec pooblaščeni servis vozil OPEL IN KIA, naročnik pa je stranka, ki podpiše opis naročenih del.

Predaja vozil

Ob predaji vozila na pooblaščeni servis je potrebno izpolniti opis naročenih del. Na ta dokument se napišejo vsa dela, ki jih je potrebno narediti. V primeru, da izvajalec meni, da je zaradi določene okvare v vozilu ogrožena varnost udeležencev v prometu, se obseg naročenih del lahko poveča. Lastnik vozila oz. njegov pooblaščenec s podpisom potrdi  opis naročenih del ter da je seznanjen oz. se strinja s pogoji, ki so navedeni v tekstu “Splošne pravice in obveznosti strank“.

Skrb za vozilo

Izvajalec ob prevzemu vozila ob naročilu morebitne poškodbe. Izvajalec pazi na dodatno opremo ter orodje, ki je vozilu. Vredne predmete, ki so v lasti naročnika (kartice, ABC, prenosni računalnik itd.) mora naročnik v času servisiranja odstraniti iz vozila oz. se dogovoriti z izvajalcem za prevzem odgovornosti le tega. V nasprotnem primeru, izvajalec ne prevzema odgovornosti iz naslova odtujitve oz. poškodb. V primeru, da v času od prevzema vozila na popravilo do predaje le-tega naročniku nastane na vozilu škoda (poškodba pri samem procesu-servisiranju), jo je izvajalec dolžan povrniti oz. plačati iz svojega zavarovanja. Manje poškodbe, ki so bile že povzročene na vozilu pred prihodom na servis, ob sprejemu pa niso bile vidne oz. opažene (npr. poškodba toče, vidno stare poškodbe) niso predmet odgovornosti izvajalca.

Cene stroškov popravila in ocena datuma zaključka popravila

Izvajalec je dolžan narediti oceno stroškov popravila, če naročnik to zahteva. Ocena okvirnih stroškov popravila je naročnika brezplačna. Napravi se jo brez servisnega posega in približni izračun stroškov po časovnih normativih in uradnem ceniku storitev glede na naročena dela ter predvidene nadomestne dele.
Naročnik sam plača stroške izdelave predračuna v primeru, če zahteva točen izračun stroškov popravila in je zato potrebno opraviti servisni poseg in določiti število delovnih ur in potrebne nadomestne dele. Po končanem delu je izvajalec dolžan naročniku predložiti račun, na katerem je razvidno opravljeno delo po časovnih normativih proizvajalca ceniku glede na naročena dela ter porabljeni rezervni deli in cena le teh.

Izvajanje del

Dela se izvajajo glede na opis del izvajalec se obvezuje, da bodo dela opravljena strokovno in v predvidenih časovnih normativih. Če se v teku popravila pokaže potrebna po dodatnem popravilu, ki ni navedeno na opisu naročenih del, je izvajalec dolžan o tem obvestiti naročnika. Dodatno popravilo, ki ima za posledico bistveno povečanje stroškov popravila, se lahko izvede šele po prejemu naročnikovega soglasja. V primeru, da naročnik ne dovoli dodatnega popravila, je izvajalec prost odgovornosti zaradi neizvedenih dodatnih del, še posebno takrat, če je o tem ogrožena varnost udeležencev v prometu.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov, ki so zbrani na podlagi te pogodbe. Avtocenter trobec, d.o.o. ima pravico, da vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov. Uporabnik, ki ima pravico uporabljati osebne podatke po tej pogodbi, je podjetje Avtocenter Trobec.
Namen obdelave in uporabe osebnih podatkov zbiralnih po tej pogodbi je: statistična obdelava, segmentacije kupcev ter obdelava preteklega nakupnega obnašanja ponudb, reklamnega gradiva in revij ter vabila na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Kupec ima v vsakem času pravico, da privolitev za uporabo osebnih podatkov prekliče ali da zahteva spremembo podatkov v bazi. V primeru, da kupec želi izvršiti pravico do sprememb podatkov ali pravico do izbrisa iz baze podatkov, naj pisno izjavo pošlje na naslov serviserja po tej pogodbi. Kupec ima glede varstva osebnih podatkov vse pravice, kot jih določa veljavna zakonodaja, predvsem o varstvu osebnih podatkov.

Prevzem vozila

Čas, ki je potreben za izvedbo del in predajo vozila je omenjen z možnostmi izvajalca in se računa od dneva podpisa, opisa naročenih del. Naročnik se obvezuje, da bo po zaključku del prevzel vozilo v najkrajšem možnem roku. V primeru, da naročnik ne more prevzeti vozila, ga mora izvajalec obvestiti o skrajnem roku prevzema vozila. Rok prevzema vozila tri delovne dni od dneva, ko izvajalec obvesti naročnika, da je delo zaključeno. V primeru, da naročnik vozila ne želi prevzeti, ima izvajalec pravico zaračunati ležarino za vozilo v vrednosti 5€na dan. Izvajalec se obvezuje opozoriti stranko na naknadno odkrite pomanjkljivosti na vozilu, ki niso bile predmet popravila. Ob izstavitvi računa lahko izvajalec to opombo napiše na račun ali delovni nalog, s čimer se osvobodi odgovornosti za stanje vozila.

Plačilo

Po zaključenem delu izvajalec izstavi naročniku račun, ki zapade v plačilo ob naročnikovem prevzemu popravljenega avtomobila, če ni drugače dogovorjeno. Znesek opravljenih del in vgrajenih nadomestnih delov se obračuna po časovnih normativih po časovnih normativih in uradnem ceniku storitev oz. po uradnem ceniku nadomestnih delov. Cenik nadomestnih delov mora biti javen veljaven v trenutku naročila v celotni Opel in KIA pooblaščeni mreži. V primeru neplačila ali zapadlih terjatev do naročnika iz naslova preteklih opravljenih storitev ima izvajalec pravico zadržati vozilo toliko časa, dokler ne dobi od sodnika odločbe, da se lahko vozilo proda na javni dražbi. Odgovornost izvajalca je opredeljena z zgoraj omenjenimi pogoji in zakonskimi pogoji, ki opredelujejo to dejavnost. Medsebojne pravice in obveznosti z dela na vozilih v garancijskem obdobju so opredeljena z garancijo, ki jo predpisuje proizvajalec. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.